Telefon

Centrála Kroměříž

(+420) 573 334 575

×
 x 

NAŠE NABÍDKA

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PROFIL Team s.r.o


1. Ustanovení všeobecná

1.1 Prodávající firma PROFIL Team s.r.o. se sídlem Bílanská 3320, 767 01 Kroměříž, zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 44486, IČ 26905701, DIČ CZ26905701. Bankovní spojení: ČSOB 260873799/0300

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran uvedené v objednávce - kupní smlouvě uzavřené v souladu s ustanovením § 2085 a násl. dle zák č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, firmou PROFIL Team s.r.o. jako prodávajícím a jsou ve vztahu k takové smlouvě, nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními všeobecnými.

1.3 Prodávající bude prodávat a kupující bude kupovat podle jakékoliv nabídky prodávajícího, kterou kupující přijme nebo na základě jakékoliv objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob dodání

2.1 Dodávky zboží jsou expedovány spediční službou a to ve většině případů do 48 hodin od zadání závazné objednávky. Objednávky vyžadují akceptaci prodávajícího a mohou být omezeny nebo zrušeny zejména vzhledem k jeho možnostem. K uzavření jednotlivých kupních smluv je nutná akceptace objednávky pověřeným pracovníkem firmy PROFIL Team s.r.o., případně obchodními zástupci, jenž však mají pravomoc k akceptaci objednávky do výše kupní ceny 10.000,-Kč. Objednávky přesahující svou výší uvedenou částku 10.000,-Kč podléhají akceptaci pověřeného pracovníka firmy PROFIL Team s.r.o. Všechny odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

2.2 Dodání zboží se může realizovat tak, že kupující odebere zboží na adrese, kterou prodávající oznámí poté, co prodávající uvědomil kupujícího o tom, že zboží je připraveno k odebrání, nebo jestliže prodávající písemně souhlasil s jiným místem dodávky tak, že prodávající dodá zboží na ono místo.

2.3 Zboží lze doručit prodávajícím i prostřednictvím třetí osoby prodávajícím jmenované. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určeným dopravcem, nebo, nebude-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním dle čl. 5.1. Dnem dodání je den předání zboží dopravci.

2.4 V případě prodlení s dodáním v den uvedený v příslušném ustanovení kupní smlouvy ponese za takové prodlení odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při technických a logistických obtížích při přepravě a pod. Prodávající jinak neponese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

2.5 V případě, že je prodávající s dodávkami v prodlení, poskytne mu kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, max. však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo, buď trvat na dodávce zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2.6 Částečné dodávky zboží jsou přípustné. Jestliže je dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak prodlení na straně prodávajícího, pokud se týče části nebo části zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy jako takové.
2.7 V případě, že kupující je v prodlení s odběrem zboží, poskytne mu prodávající dodatečnou lhůtu pro odběr, maximálně však 14 dnů. Po marném uplynutí této lhůty má prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy a účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží.

2.8 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci, množství a jakostech, uvedených v kupní smlouvě. Pokud je předmět smlouvy splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dílčí dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.    

2.9 Dopravné prodávající neúčtuje při objednávce přesahující (po odečtení VO rabatů a slev) 2 500,- Kč bez DPH. Balné prodávající neúčtuje při objednávce

3. Platební podmínky

3.1 Kupní cena je platná nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy, nestanoví-li faktura nebo faktury jinak. V případě poskytnutí dostatečné bankovní garance může prodávající souhlasit se splatností pozdější.

3.2. V případě nedodržení splatnosti se automaticky mění podmínky platby a to tak, že do uhrazení pohledávek po splatnosti je odběr zboží možný pouze zálohovou nebo hotovostní platbou a to za ceníkové ceny beze slev. Prodávající si vyhrazuje právo při opakovaném nedodržení splatnosti předčasně odstoupit od rámcové kupní smlouvy.

3.3 Nezaplacení kupní ceny během sjednaných platebních podmínek je podstatným porušením smlouvy. Navíc nezaplacení ke stanovenému datu má za následek zaplacení úrok u z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení kupujícím prodávajícímu, s čímž kupující souhlasí.

3.4 Pokud má být kupní cena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky v rámci stanovené lhůty se stává také zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti.

3.5 Podkladem pro zaplacení dodávek je faktura. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), sjednaná cena za předmět smlouvy, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Fakturace může probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Úroky z prodlení, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním listě. Kupující nese plnou odpovědnost za
správnost údajů uvedených v objednávce a při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality není důvod odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

3.6 Částky, které prodávající dluží kupujícímu a naopak mohou být vzájemně započteny.

3.7 Platební podmínky - Kupující má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:
• Dobírka (kupující zaplatí za zboží při přebírání zboží.) - cena dobírky je 50,- Kč bez DPH (při objednávce nad 3 000,- Kč bez poplatku).
• Platba převodem na proforma fakturu (kupující zaplatí převodním příkazem na účet prodávajícího před dodáním zboží.)
• Platba převodním příkazem (v případě poskytnutí dostatečné bankovní garance, pouze u obchodních partnerů s platnou Rámcovou kupní smlouvou). Faktura slouží zároveň i jako dodací list.
• Platba v hotovosti. Zboží si kupující může po dohodě vyzvednout osobně v prodejnách PROFIL Team s.r.o. nebo u obchodního partnera.

3.8 Při zasílání zboží na dobírku nebo při nedosažení nákupní hodnoty zboží převyšující hodnotu 3.000 Kč bez DPH (u smluvních zákazníků 2 000,- Kč bez DPH) je k ceně účtována expediční služba dle ceny přepravy 170,- Kč bez DPH. Pokud zákazník obdrží pouze část své zásilky, protože zboží není momentálně na skladě, je zásilka chybějícího zboží bez expediční služby. Zboží je v ČR expedováno společností Fofr. V případě, kdy zboží není společnost Fofr schopna z technických důvodů (váhové omezení do 50 kg nebo jeho rozměry) expedovat, je zboží expedováno jiným dohodnutým způsobem. V tomto případě je dopravné účtováno dle dohody, není-li v objednávce stanoveno jinak. Při objednávce nízkého počtu profilů u kterých by mohlo dojít během přepravy k poškození použije prodejce odolný pevný obal s příplatkem. Při objednávce přes e-shop a volbě "Vyzvednutí na odběrním místě" je vyzvednutí zdarma při objednávce nad 500,- Kč bez DPH. Do této částky je účtován poplatek 170,- Kč bez DPH.

4. Přechod vlastnictví

4.1 K přechodu vlastnictví v souladu s § 2132 zák č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, dojde teprve po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut, kupujícím. Za den platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, za podmínky, že dojde k jejímu připsání na účet prodávajícího v průběhu řádné převodní doby.

5. Převzetí zboží

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou, nebo a to dle vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu. Prodávající právo má právo za takto neodebrané zboží účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží.

5.2 V případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu veřejnému dopravci, je kupující povinen sdělit prodávajícímu přepravní dispozice, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy, místo určení a další údaje, zabezpečující řádné dodání.

5.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určeným dopravcem, nebo, nebude-li takového to doručením na místo dodání, nebo uskladněním podle čl. 5.1.

6. Kvalita zboží

Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, dodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

7. Záruční doba

7.1 Prodávající firma PROFIL Team s.r.o. se zavazuje poskytnout záruku na předmět koupě, a to v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Po dobu záruky budou odstraněny bezplatně veškeré závady způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu. Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem. Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Do záruky nespadají škody vzniklé:
• běžným opotřebením, přetěžováním
• zásahem neautorizovaného zpracovatele- montážní firmy
• nevhodným použitím nebo zanedbanou péčí o výrobek
• používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
• nebyl dodržen postup montáže nebo splněny podmínky obvyklé pro instalaci výrobku
• výrobek byl používán pro jiné účely než obvyklé

Záruční doba začíná dnem předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Kupující nemá po dobu trvání záruční opravy nárok na náhradní plnění zboží.


8. Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.


9. Vady zboží

9.1. Dle § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb občanského zákoníků je dodaná věc vadná nemá li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Vady zboží zjištěné při kontrole po přechodu nebezpečí škody na zboží jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny bez prodlení po příchodu zboží na místo určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Sdělení nedostatků musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Neoznámení závad do výše uvedené lhůty má za následek zánik práva kupujícího z titulu reklamace zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

9.2. Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Kupující musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Kupující uvede své požadavky, popř. je vyčíslí. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží. Pokud je reklamace oprávněna může prodávající podle svého uvážení, buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty, nebo dodat novou dodávku za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na zboží.
Jakékoliv jiné nároky kupujícímu nepřísluší. Prodávající také neponese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli související ztrátu.
Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Na spotřební zboží je oprávněn kupující v souladu s ust.§ 2165 OZ, uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

9.3 . Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost dodržení skladovací teploty a neodpovídá za škody, způsobené špatným skladováním.

9.4. V souladu s ust. § 2106 odst.1,) občanského zákoníku je - li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady , nebo dodáním chybějící věci
b) odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupit od smlouvy
to vše za splnění podmínek daných ust.§ 2106 odst.2) a následujících zák č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
Dle § 2117 občanského zákoníku je stanoveno, že pro oznámení vady na kterou se vztahuje záruka a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 OZ

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

10.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

10.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.


11. Zvláštní ustanovení

11.1. v souladu s ust. §2154 OZ je sjednána cenová doložka takto:
Z důvodu, že ceníky na cenu zboží jsou zpracovány na období jednoho roku a nemůžou tedy zahrnout změnu výrobních nákladů a změny kurzů měn za kterých se nakupují výrobky v zahraničí, sjednává se tato cenová doložka. Kupující bere í na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zvýšit cenu zboží i v průběhu smluvního roku, jestliže cena vstupu - výrobní náklady, nebo kurz EURA bude vyšší o 8% než je k 31.12. předcházejícího roku, kdy byl zpracován ceník a to ve výši o nárust ceny výrobních nákladů a nebo zvýšení kurzu EURA.

11.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou volně k nahlédnutí a současně pak tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a kupující se objednáním zavazuje tyto akceptovat.

11.3 Storno objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

11.4 Pokud by se jedno z ustanovení všeobecných obchodních podmínek stalo neplatným, pak tato skutečnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.


12. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že pakliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny a tato nebude uhrazena ani na základě dvou upomínek, z nichž druhá bude kupujícímu zaslána doporučeně, budou všechny majetkové spory vznikající z Rámcové kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek společnosti PROFIL Team s.r.o. a v souvislosti s nimi, rozhodovány podle platného práva ČR soudem podle příslušných ustanovení Občanského soudního řádu nebo jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců vedeného u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, přičemž pro uplatnění příslušnosti rozhodce nebo soudu je rozhodný okamžik zahájení řízení.
Pro případ předložení sporu soudu stanovily smluvní strany podle ustanovení § 89a Občanského soudního řádu místní příslušnost okresního nebo krajského soudu podle sídla prodávajícího. V případě podání učiněných ve stejný den u rozhodce i u soudu je příslušný soud.
V rozhodčím řízení bude rozhodováno s konečnou platností podle Řádu a pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Smluvní strany se dohodly, že spor v rozhodčím řízení bude rozhodnut mimo ústní jednání, nerozhodne-li rozhodce jinak. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.
Nebyla-li stranami sjednána doručovací adresa, má se zato, že doručovací adresou je adresa smluvních stran uvedená na titulní straně Rámcové kupní smlouvy.
Strany si v případě rozhodčího řízení sjednávají výši nákladů právního zastoupení podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.
×
NAŠE NABÍDKA

TOP
Doprava ZDARMA od: 3 025 Kč